Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 41. [modificarea contractului de muncă]
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
[ 44 adnotări ]
1. Desi prin statutul societatii (anexa la OUG nr. 84/2003 pentru infiintarea CNADNR SA, aprobata prin Legea nr. 47/2004) Directorul General are atributia sa numeasca/revoce directorii executivi, aceste prerogative conferite nu...
2. Regula in materie de modificare a contractului individual de munca este modificarea prin acordul partilor. Prin exceptie, este posibila modificarea unilaterala numai in cazurile si conditiile expres prevazute de lege....
3. Acordul partilor contractului individual de munca privind reducerea salariului nu contravine art. 38 din Codul muncii, daca, in urma diminuarii, cuantumul salariului nu a coborat sub cel al salariului minim...
4. Cazurile de modificare a contractului individual de munca prevazute la art. 41 alin. (3) C. muncii nu sunt stipulate limitativ, ci enuntiativ, enumerarea putand fi completata cu orice element prevazut...
5. În virtutea raporturilor de subordonare dintre angajator şi salariat, în temeiul prerogativei sale de direcţie, angajatorul are dreptul să schimbe condiţiile concrete de muncă, fără ca această schimbare să aibă...
6. Nu constituie o modificare a condiţiilor de muncă şi implicit nici a contractului individual de muncă, modificările pe care le aduce angajatorul spaţiului de muncă, mobilierului etc.
7. Pornind de la impartirea tripartita a conditiilor de munca in normale, deosebite sau speciale, continuta in art. 18 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si...
8. Nu constituie modificare a contractului individual de munca mutarea salariatului intr-un alt birou, la o alta sectie, la un alt sediu secundar, in aceeasi localitate. Posibilitatea efectuarii unilaterale a acestor...
9. Nu reprezinta o modificare a locului muncii mutarea salariatului dintr-un birou in altul sau de la o sectie sau subunitate la alta, in aceeasi localitate, cu exceptia situatiei in care...
10. Locul muncii se referă la localitatea şi unitatea în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. Prin urmare, neoperând o modificare a unuia dintre cei doi parametri, mutarea salariatului într-un alt...
11. Mutarea salariatului într-un alt sediu al aceluiaşi angajator, situat în aceeaşi localitate, nu reprezintă o modificare a contractului de muncă, ci expresia dreptului angajatorului de a-şi organiza activitatea.
12. Nu reprezintă o modificare a locului muncii trecerea salariatului în cadrul altei divizii sau în cadrul unei subunităţi a aceluiaşi angajator, aflată în aceeaşi localitate.
13. Nu reprezinta modificare a contractului individual de munca schimbarea postului salariatului in cadrul aceleiasi functii, cu conditia ca posturile in cauza sa fie identice sau similare. De asemenea, schimbarea atributiilor...
14. Angajatorul nu poate modifica definitiv felul muncii decât cu acordul salariatului. Însă încredinţarea de către angajator salariatului a unor sarcini suplimentare, care se încadrează în specialitatea acestuia, nu constituie...
15. Dacă în contractul individual de muncă sunt stabilite sarcini precis determinate pentru salariat, atunci angajatorul nu le poate modifica în virtutea puterii sale de direcţie. În mod corespunzător, angajatorul...
16. În cazul în care angajatorul modifică în mod unilateral şi nelegal felul muncii salariatului, acesta din urmă se poate adresa instanţei judecătoreşti cerând anularea deciziei şi reintegrarea în funcţia...
17. Nu reprezintă modificări ale contractului individual de muncă promovarea în funcţie, în conformitate cu contractul colectiv de muncă, şi nici schimbarea din funcţie motivată de pierderea parţială a capacităţii...
18. Constituie modificare nelegală a contractului individual de muncă schimbarea felului muncii şi a salariului, fără acordul salariatului, în cazul privatizării unităţii.
19. Este nelegală trecerea unilaterală a salariatului dintr-o funcţie de conducere într-una de execuţie.
20. Promovarea salariatului atrage o modificare a contractului individual de muncă al acestuia. Pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale ale salariatului în vederea promovării, angajatorul poate organiza un examen/concurs, fiind aplicabile prin analogie...
21. Modificarea contractului individual de muncă prin promovarea salariatului se realizează numai cu acordul acestuia, având în vedere că promovarea implică responsabilităţi suplimentare pentru acesta.
22. Este posibilă modificarea unilaterală a salariului, prin decizie a angajatorului, în ipoteza incidenţei unui act normativ sau a unui contract colectiv de muncă.
23. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este în toate cazurile temporară. Prin urmare, modificarea definitivă este admisibilă numai în temeiul acordului părţilor.
24. Orarul de muncă nu poate fi modificat unilateral de angajator dacă în contractul individual de muncă sunt cuprinse dispoziţii exprese privitoare la orarul de muncă.
25. Nu constituie o modificare a contractului de muncă schimbarea de către angajator a orei de începere şi de terminare a programului de lucru sau a modului de organizare a...
26. În temeiul prerogativei de direcţie, angajatorul poate schimba condiţiile concrete de prestare a muncii de către salariat, fără ca această schimbare să constituie o modificare a contractului individual de muncă....
27. Clauzele referitoare la felul muncii, locul muncii, durata contractului, salariul, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, fiind clauze fundamentale ale contractului individual de muncă, nu...
28. Avand in vedere ca, spre deosebire de reglementarea anterioara, in prezent demisia nu mai atrage consecinte negative pentru salariat, legiuitorul nu a mai reglementat transferul ca modalitate de modificare a...
29. Modificarea contractului individual de muncă sub forma transferului este legalmente posibilă, chiar în absenţa unei reglementări exprese în acest sens, însă sub condiţia, pe de o parte a existenţei acordului...
30. Desi nu exista dispozitii exprese in Codul muncii care sa reglementeze transferul salariatului, nimic nu se opune unui acord tripartit in acest sens, intre angajatorul cedent, angajatorul cesionar si salariatul...
31. Faptul că nu este reglementat transferul, ca modalitate de modificare definitivă a contractului de muncă, este o lacună a Codului muncii, având în vedere utilitatea practică a acestuia şi...
32. Deşi Codul muncii nu mai reglementează transferul ca modalitate de modificare definitivă a contractului individual de muncă, nimic nu se opune utilizării acestei modalităţi de către angajatori având în...
33. În absenţa unei reglementări generale prin Codul muncii a transferului ca modalitate de modificare a contractului individual de muncă, această instituţie poate fi utilizată numai în cazurile reglementate prin...
34. De lege lata este inadmisibil transferul, ca modalitate de modificare a locului muncii salariatului, soluţia legală pentru schimbarea angajatorului fiind aceea a încetării contractului de muncă cu vechiul angajator şi...
35. Codul muncii nu mai reglementează transferul ca modalitate de modificare a contractului individual de muncă însă nimic nu se opune realizării transferului prin acordul părţilor, adică printr-o convenţie tripartită...
36. În cazul transferului se modifică nu numai locul muncii, ci şi angajatorul. Chiar dacă dispoziţiile art. 41 din Codul muncii nu includ angajatorul printre elementele care pot face obiectul acordului...
37. Deşi transferul nu este prevăzut expres de lege, în virtutea principiului potrivit căruia ceea ce nu este interzis este permis, putem conchide că părţile pot utiliza această figură juridică, dacă...
38. Schimbarea gestiunii constestatoarei vânzătoare nu constituie o modificare unilaterală a locului de muncă, având în vedere că în contractul individual de muncă al acesteia nu se menţionează o anumită...
39. Este nelegala modificarea unilaterala de catre angajator a functiei de sef serviciu, prin anihilarea atributiilor de conducere si control, respectiv prin eliminarea relatiei de subordonare a celorlalti salariati ai compartimentului...
40. Decizia angajatorului de trecere a contestatoarei din functia de asistent medical coordonator al Camerei de garda in functia de asistent medical Sectia XVI Psihiatrie Toxicomanie reprezinta o modificare a felului...
41. Nu se poate reţine că prin mutarea salariatei, cu păstrarea aceleiaşi funcţii de asistent medical principal, în cadrul aceleiaşi secţii, de la Dermatologie la Dermatologie - copii s-ar fi produs...
42. Este nelegală decizia de modificare unilaterală de către angajator a locului de muncă al salariatului. Astfel, contractul individual de muncă dintre salariat şi angajator nu conţine nici o clauză...
43. Chiar dacă în contractul individual de muncă nu sunt menţionate condiţiile de muncă, este nelegală decizia unilaterală a angajatorului prin care acesta modifică condiţiile de muncă. Astfel, în speţă, salariata,...
44. Este nelegală sentinţa primei instanţe care a anulat decizia prin care contestatorul a fost trecut din funcţia de director general în funcţia de economist, pentru motivul lipsei cercetării disciplinare prealabile....