Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 40. [principalele drepturi si obligatii ale angajatorului]
(1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
(2) Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
j) să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului, prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. m1).
[ 40 adnotări ]
1. Daca angajatorul apreciaza ca utilizarea telefoanelor personale ar impiedica desfasurarea activitatilor profesionale sau ar duce la indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu, angajatorul poate interzice prin regulamentul intern utilizarea telefonului...
2. Dispozitiile art. 40 C. muncii privitoare la drepturile angajatorului materializeaza puterea acestuia de directivare, control si disciplinara in raport cu salariatii.
3. Stabilirea organizarii si functionarii unitatii nu este doar un drept, ci si o obligatie a angajatorului. Toate persoanele juridice au obligatia de a elabora regulamentul de organizare si functionare, prin...
4. Prerogativa angajatorului de a stabili organizarea unitatii se poate concretiza in elaborarea regulamentului de organizare si functionare, care, spre deosebire de regulamentul intern, nu implica consultarea reprezentantilor salariatilor.
5. Având în vedere că este lăsat la latitudinea exclusivă a angajatorului, nu este susceptibil de abuz dreptul acestuia de a-şi fixa cifra de afaceri, precum şi de a stabili...
6. Aptitudinea angajatorului de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii realizează conţinutul puterii de gestionare a acestuia. Puterea de gestionare nu este absolută, instanţa judecătorească fiind îndreptăţită să examineze deciziile...
7. Stabilirea atributiilor corespunzatoare fiecarui salariat, concretizate in fisa postului, reprezinta prerogativa exclusiva a angajatorului, care se va raporta, desigur, la obligatiile principale pe care si le asuma salariatul la incheierea...
8. Fisa postului trebuie sa constituie rezultatul acordului partilor contractului individual de munca, atat la momentul incheierii lui, cat si ulterior, in ipoteza in care intervin modificari ale continutului acesteia. Acordul...
9. Prerogativa angajatorului de a stabili atributiile corespunzatoare fiecarui salariat trebuie inteleasa ca se refera la fixarea atributiilor in abstract sau in mod obiectiv; cu alte cuvinte, de vreme ce atributiile...
10. În baza dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. b)-c) din Codul muncii, angajatorul poate proceda oricând, pe parcursul executării contractului individual de muncă, dar cu respectarea principiului bunei-credinţe în raporturile...
11. Dreptul angajatorului de a da dispozitii cu caracter obligatoriu este tarmurit de principiul legalitatii, ceea ce inseamna ca salariatul este indreptatit sa refuze executarea unor ordine contrare legii.
12. În temeiul art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, angajatorul are dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu salariatului său. Aceste dispoziţii pot fi transmise salariatului şi prin...
13. Angajatorul trebuie să-l informeze pe salariat despre utilizarea oricărui sistem de localizare a vehiculelor ce aparţin angajatorului. Aceastră obligaţie este impusă de principiul bunei-credinţe în cadrul raporturilor de muncă, consacrat...
14. Potrivit jurisprudenţei franceze, având în vedere necesitatea protecţiei vieţii private a salariatului în timpul procesului muncii, salariatul trebuie informat de către angajator în legătură cu instalarea oricărui sistem de supraveghere...
15. Dreptul salariatului la protecţia vieţii private explică de ce conduita salariatului exterioară vieţii sale profesionale nu este de natură să atragă de regulă nicio repercusiune de ordin profesional, cu excepţia...
16. Angajatorul poate, fără a fi limitat de vreo normă legală, însă respectând viaţa privată a salariatului, să restrângă drastic accesul salariatului la internet, inclusiv să impună condiţii pentru utilizarea internetului...
17. Potrivit Raportului "Relaţiile de muncă şi internetul" realizat de Forumul Drepturilor pe Internet din Franţa, angajatorul are dreptul de a controla modalitatea în care salariaţii utilizează internetul, inclusiv atunci când...
18. În ceea ce priveşte controlul e-mail-urilor salariatului, jurisprudenţa franceză a arătat că angajatorul nu este îndreptăţit să acceseze e-mail-urile personale ale salariatului, dacă are cunoştinţă despre acest caracter al lor,...
19. Jurisprudenţa franceză a consfinţit obligaţia salariatului care absentează de a pune la dispoziţia angajatorului toate datele şi materialele, inclusiv electronice, pentru continuarea activităţii. Angajatorul este îndreptăţit să acceseze datele electronice...
20. Grupul de Lucru pentru Protecţia Datelor, înfiinţat în conformitate cu art. 29 al Directivei 95/46/EC ca organ consultativ european independent pe probleme de protecţia datelor şi a vieţii private,...
21. Se remarcă în jurisprudenţa internaţională creşterea numărului speţelor legate de utilizarea internetului. Astfel, s-a stabilit de către Comisia de Relaţii din Industrie (provincia Queensland din Australia) că nu este...
22. In ceea ce priveste intrebarea daca monitorizarea corespondentei electronice sau a convorbirilor telefonice ale salariatilor de catre angajator reprezinta sau nu o ingerinta in viata privata a salariatilor, Curtea Europeana...
23. Obiectivele de performanta individuala se stabilesc unilateral de catre angajator ulterior incheierii contractului individual de munca si se refera la dimensiunea calitativa, iar nu cantitativa, a muncii, neconfundandu-se cu norma...
24. Stabilirea obiectivelor de performanta individuala, care constituie chiar norma de munca pe care trebuie sa o realizeze salariatul, reprezinta o prerogativa a angajatorului. Obiectivele de performanta individuala se fixeaza initial...
25. Intrucat criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanta sunt mentionate in art. 17 C. muncii intre elementele care fac obiectul comunicarii si, implicit, a acceptarii lor de catre salariat,...
26. Stabilirea obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare a realizarii acestora are caracter unilateral, constituind o prerogativa unilaterala a angajatorului, ce deriva din dreptul acestuia de a decide...
27. Chiar daca angajatorul are dreptul de a stabili unilateral obiectivele de performanta individuala ale salariatului, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora, totusi, el are si obligatia de a-l...
28. Obiectivele de performanta individuala si criteriile de evaluare a acestora trebuie incluse in contractul individual de munca, mai precis in fisa postului, anexa la acesta.
29. Angajatorul nu este tinut sa stabileasca in beneficiul salariatului avantaje pecuniare, in corelare cu fixarea obiectivelor de performanta individuala.
30. Obligaţia angajatorului de a plăti salariu nu se naşte uno ictu, ci pro rata temporis, adică pe măsura prestării muncii de către salariat.
31. În virtutea art. 11 alin. (2) din Constituţie, dispoziţiile art. 40 alin. (2) lit. d) din Codul muncii trebuie interpretate prin prisma textului similar - art. 21 lit. a) din...
32. Interpretarea art. 40 alin. (2) lit. d) din Codul muncii trebuie să se facă prin prisma art. 21 din Carta socială europeană revizuită, având în vedere că textul menţionat...
33. Dispoziţiile art. 40 alin. (2) lit. d) din Codul muncii, care conferă angajatorului dreptul de a se abţine de la comunicarea informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare sunt de...
34. In aplicarea Directivei nr. 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare si consultare a lucratorilor din Comunitatea Europeana si a dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. d) si...
35. Textul art. 40 alin. (2) lit. e) din Codul muncii are în vedere drepturile şi interesele salariaţilor indiferent de forma în care ei sunt reprezentaţi.
36. Obligatia angajatorului de a se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in privinta deciziilor de natura sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora, nu opereaza in ipoteza...
37. Obligaţia de consultare stipulată de art. 40 alin. (2) lit. e) din Codul muncii reprezintă o obligaţie de rezultat, consultarea fiind obligatorie, cu excepţia cazului în care sindicatul sau...
38. Textul art. 40 alin. (2) lit. i) din Codul muncii, instituind obligaţia angajatorului de a asigura protecţia datelor cu caracter personal ale salariatului, este defectuos redactat, scoţând în evidenţă o...
39. Instanta nu se poate substitui angajatorului in ceea ce priveste evaluarea salariatului, in sensul ca in cadrul procedurii contestarii evaluarii, declansate de salariat, instanta nu poate efectua o noua evaluarea...
40. Dispoziţiile art. 40 alin. (2) lit. d) din Codul muncii nu contravin principiului concurenţei loiale, prevăzut de art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituţie. Astfel, dispoziţiile din Codul...