Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 17. [informarea cu privire la clauzele contractului de munca]
(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să îşi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul şi metoda de plată;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata şi condiţiile perioadei de probă, dacă există;
o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate;
p) dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator;
q) suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, în condiţiile legii, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz.
(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă, cu excepţia informaţiilor prevăzute la lit. m), o) şi p).
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.
(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informațiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.
(8) Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajaţilor şi a angajatorilor modelul-cadru al contractului individual de muncă, stabilit prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(9) Toate informaţiile menţionate la art. 17 alin. (3) vor fi cuprinse în modelul-cadru al contractului individual de muncă prevăzut la alin. (8).
[ 38 adnotări ]
1. Dispozitiile art. 17-19 din Codul muncii transpun in dreptul intern dispozitiile Directivei nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 referitoare la obligatia angajatorului de a-l informa pe salariat asupra conditiilor aplicabile...
2. Domeniul de aplicare al dispoziţiilor din Codul muncii relative la obligaţia de informare este mai larg decât cel avut în vedere de Directiva Consiliului Comunităţilor Europene nr. 91/533/CEE din 14...
3. Dispoziţiile art. 17 alin. (1) din Codul muncii transpun în dreptul intern, dar într-o manieră mai avantajoasă pentru salariaţi, prevederile Directivei nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 referitoare la obligaţia...
4. Dispoziţiile Codului muncii privitoare la obligaţia de informare transpun în dreptul intern dispoziţiile Directivei Comunităţii Europene nr. 91/533 din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorul asupra...
5. Dispozitiile art. 17 alin. (2) C. muncii instituie o prezumtie absoluta a informarii salariatului dedusa din semnarea contractului individual de munca sau a actului aditional.
6. Ca urmare a modificării art. 17 din Codul muncii prin Legea nr. 371/2005, obligaţia de informare nu se mai raportează la etapa prealabilă încheierii contractului individual de muncă. Aşadar, îndeplinirea...
7. Obligaţia de informare a viitorului salariat în legătură cu clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă sau a salariatului în legătură cu clauzele esenţiale care urmează a se modifica prin...
8. Angajatorul îşi îndeplineşte obligaţia de informare în raport cu datele pe care le cunoaşte privind identitatea persoanei care doreşte să se angajeze. Prin urmare, dacă necunoaşterea atributelor de identificare...
9. Întrucât nu se interzice expres, elementele care fac obiectul informării pot fi aduse la cunoştinţa salariatului şi prin indicarea textelor legale sau ale contractelor colective de muncă aplicabile, dar...
10. Nu există obligaţia de informare, constând în indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil, în cazul în care angajatorul este persoană fizică. Soluţia decurge din dispoziţiile art. 11 din Legea...
11. Nu se încheie act adiţional, întrucât nu este nevoie de acordul salariatului, în cazul modificării unilaterale a contractului de muncă, de exemplu, în cazul delegării sau detaşării.
12. Obligaţia informării salariatului, în conformitate cu art. 17 din Codul muncii, în legătură cu modificările preconizate ale contractului individual de muncă, nu există în cazul modificării unilaterale, cum ar...
13. Art. 17 alin. (5) din Codul muncii nu se coreleaza cu textul alin. (3) lit. g) al aceluiasi articol. Astfel, nu se vede cum s-ar modifica prin act aditional data...
14. Chiar daca legiuitorul nu a stabilit si în sarcina salariatului obligatia de a-l informa pe angajator in scris in legatura cu modificari in situatia sa personala, privitoare la nume, pregatire...
15. Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Codul muncii, care consacră principiul bunei-credinţe, precum şi dispoziţiile art. 39 alin. (2) din acelaşi cod, care consacră obligaţia de fidelitate a...
16. Felul muncii este dat de ocupatie, care semnifica functia sau meseria salariatului, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania. Ocupatia poate coincide sau nu cu profesia salariatului, care consta in specialitatea detinuta,...
17. Felul muncii salariatului este dat, în principal, de ocupaţie, în contractul individual de muncă fiind necesar a se insera codul ocupaţiei potrivit Clasificării Ocupaţiilor din România. În subsidiar, felul muncii...
18. Felul muncii este dat de ocupaţie, care exprimă tocmai funcţia sau meseria salariatului şi care trebuie să se încadreze în Clasificarea Ocupaţiilor din România.
19. Felul muncii este reprezentat de functia sau meseria exercitata de salariat, avandu-se in vedere pregatirea sau calificarea profesionala.
20. Criteriul calificării profesionale nu este suficient pentru definirea felului muncii, având în vedere că adeseori posturi ce reclamă aceeaşi calificare profesională se caracterizează prin atribuţii diferite. De aceea, criteriul...
21. Felul muncii constă în funcţia sau ocupaţia concretă a salariatului şi se concretizează în sfera atribuţiilor, astfel cum acestea rezultă din lege, regulamentul de organizare şi funcţionare sau regulamentul intern...
22. Locul muncii se identifica prin angajatorul si localitatea in care salariatul isi desfasoara activitatea. In conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (3) lit. b), in contractul individual de munca se...
23. Fixarea locului muncii înseamnă stabilirea localităţii, a unităţii sau subunităţii, secţiei, atelierului, biroului. De asemenea, tot în vederea fixării locului muncii, se va stabili dacă activitatea salariatului se va...
24. Locul muncii este alcătuit din localitatea şi unitatea în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.
25. Noţiunea de loc al muncii are două accepţiuni. Astfel, într-un prim sens, prin loc al muncii se înţelege localitatea şi unitatea l-a care s-a angajat salariatul. În cel de-al...
26. În cazul contractului individual de muncă având ca obiect prestarea de activităţi casnice, locul muncii este domiciliul angajatorului, persoană fizică, sau după caz şi reşedinţa acestuia, dar numai dacă în...
27. Daca partile au optat pentru un program de lucru inegal, nu este obligatorie precizarea in cuprinsul contractului individual de munca a duratei variabile zilnice a timpului de munca, fiind suficienta...
28. Mentiunea privitoare la indicarea perioadei de proba nu este obligatorie, fiind necesar a fi inclusa in informare numai in cazul in care angajatorul intentioneaza sa recurga la aceasta modalitate de...
29. Prin locul muncii se înţelege localitatea şi unitatea în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, putând include şi dotările şi resursele pentru prestarea muncii.
30. Menţiunea privitoare la indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil vizează contractul colectiv la nivel de unitate. În lipsa unui astfel de contract, trebuie avut în vedere contractul colectiv la nivel...
31. Daca anumite elemente din cele prevazute de art. 17 alin. (3) C. muncii nu se vor regasi in cuprinsul contractului individual de munca semnat de parti, urmeaza sa consideram ca...
32. Asistarea persoanei selectate, a salariatului sau chiar a angajatorului se poate efectua de catre alt salariat al angajatorului. Insa un salariat cu functie de conducere sau consilierul juridic al angajatorului...
33. In temeiul art. 17 alin. (6) din Codul muncii, salariatul poate fi asistat de orice persoana, inclusiv membri de familie, reprezentanti patronali sau sindicali.
34. Contractul de confidentialitate, la care se refera art. 17 din Codul muncii, are o natura civila. Este criticabila utilizarea de catre legiuitor a termenului de salariat, avand in vedere ca...
35. Motivul pentru care art. 17 din Codul muncii se refera la posibilitatea incheierii unui contract de confidentialitate numai cu privire la informatiile furnizate de angajator anterior incheierii contractului individual de...
36. Contractul de confidenţialitate, stipulat de art. 17 alin. final din Codul muncii, continuă să îşi producă efectele indiferent dacă între părţi s-a încheiat sau nu un contract individual de...
37. Contractul de confidentialitate la care face referire art. 17 din Codul muncii are natura juridica a unui contract civil. Prin urmare, el nu este un accesoriu al contractului de munca,...
38. Este lovit de nulitate pentru viciul de consimtamant al violentei actul aditional la contractul individual de munca prin care s-a modificat functia salariatului din revizor regional in consilier juridic. Astfel,...