Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 268. [termenele de prescripţie extinctivă]
(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.
[ 45 adnotări ]
1. RIL: Problema de drept soluționată de Înalta Curte a fost aceea de a stabili dacă actul de control al Curţii de Conturi sau al unui alt organ cu atribuţii...
2. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 19 din 13 iunie 2016, a stabilit ca "în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 35 din Codul de procedura civila,...
3. In ceea ce priveste concursul dintre dispozitiile art. 268 alin. 1) lit. a) C. muncii si art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, prevederile acestei din...
4. In cazul in care decizia unilaterala a angajatorului este contestata de salariat pentru motiv de discriminare bazata pe sex, termenul in care se poate formula contestatia nu este cel de...
5. Decizia de concediere pentru necorespundere profesionala poate fi atacata in termen de 45 de zile de la data la care cel indreptatit a luat cunostinta de aceasta masura, conform art....
6. Termenul aplicabil pentru contestarea deciziei de sanctionare disciplinara este termenul de 30 de zile prevazut de art. 268 alin. (1) lit. b) C. muncii, iar nu termenul de 45 de...
7. Intrucat concedierea disciplinara reprezinta un act unilateral al angajatorului de incetare a contractului individual de munca, urmeaza a fi incident termenul de 45 de zile, prevazut de art. 211 lit....
8. Din coroborarea art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii cu art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, rezulta ca termenul de 3 ani...
9. Daca modificare unuia dintre elementele stipulate de art. 41 alin. (2) C. muncii are la baza un act de discriminare bazata pe sex, se va aplica termenul de un an...
10. In ceea ce priveste concursul dintre dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. c) C. muncii si dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. e) din acelasi cod, in cazul unei actiuni...
11. In cazul in care actiunea in daune a salariatului impotriva angajatorului este conditionata de anularea prealabila a unui act de modificare sau de desfacere a contractului individual de munca, desigur...
12. Termenul de prescripţie de 3 ani în care poate fi introdusă cererea de despăgubiri, subsecventă constatării nulităţii contractului individual de muncă, începe să curgă de la data la care produce...
13. Stabilirea de către angajator a pagubei pe care i-a produs-o salariatul trebuie să se facă în termen de trei ani de la producerea ei. În caz contrar, angajatorul se...
14. Avand in vedere incidenta regulilor privitoare la raspunderea contractuala, prescriptia dreptului angajatorului la repararea pagubei princinuite de salariat incepe sa curga de la data producerii prejudiciului. Aceasta este data nasterii...
15. Intrucat textul nu face nici un fel de distinctie, conchidem ca regula fixata de art. 268 alin. (1) lit. d) C. muncii se aplica in toate cazurile de nulitate, indiferent...
16. Dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. d) C. muncii au fost modificate implicit prin intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social,...
17. Avand in vedere dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. d) C. muncii, rezulta ca, spre deosebire de dreptul comun, in dreptul muncii atat nulitatea relativa cat si nulitatea absoluta pot...
18. Plata drepturilor banesti cuvenite salariatului in baza unor dispozitii ale contractului colectiv de munca se prescrie in termenul de 6 luni, prevazut de art. 268 alin. (1) lit. e) C....
19. În cazul obligaţiei de restituire a salariatului prescripţia dreptului angajatorului începe să curgă de la data predării sumei sau bunurilor, respectiv prestării serviciului.
20. Termenele stipulate de art. 268 C. muncii sunt termene de prescriptie extinctiva, fiind susceptibile de intrerupere, suspendare si repunere in termen, in conditiile Decretului nr. 167/1958 (Decretul nr. 167/1958 privitor...
21. Intrucat termenele de 30 de zile, de 6 luni si de 3 ani sunt termene de prescriptie, devin incidente dispozitiile Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva relative la suspendare...
22. Din punctul de vedere al naturii juridice, termenele de 30 de zile, de 6 luni si de 3 ani sunt termene de prescriptie, fiind susceptibile de suspendare si intrerupere, in...
23. Intrucat termenele de 30 de zile si de 3 ani au natura juridica a unor termene de prescriptie, poate fi incidenta institutia suspendarii sau intreruperii, in conditiile Decretului nr. 167/1958...
24. In conformitate cu dispozitiile art. 103 din Codul de procedura civila, persoana care a pierdut termenul pentru sesizarea instantei, din motive temeinice, poate formula cerere de repunere in termen de...
25. Se poate cere repunerea în termen în cazul pierderii termenului de sesizare a instanţei din motive obiective, exclusive de culpă. Jurisprudenţa a apreciat ca întemeiate pentru a obţine repunerea...
26. Institutia repunerii in termenul de prescriptie va fi incidenta in conditiile dreptului comun, adica ale Decretului nr. 167/1958 (Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a fost abrogat la data...
27. Deciziile emise de Casa Judeteana de Pensii raman supuse legii de la data la care trebuiau sa fie intocmite. Pensionarul poate cere oricand revizuirea drepturilor sale de pensie, recalculate eronat...
28. Codul muncii nu indica expres o cale de atac pentru Fisa de evaluare profesionala, fisa al carei rezultat nu este materializat, in mod distinct, in cuprinsul vreunei decizii emise de...
29. Contestatorul nu se poate prevala de propria culpa pentru a justifica neintroducerera contestatiei in termenul legal, astfel ca nu poate fi primit argumentul potrivit caruia decizia contestata ar fi fost...
30. Cererea de repunere in termenul de 30 de zile pentru formularea contestatiei impotriva deciziei de desfacere a contractului de munca se poate face numai in fata primei instante, avand in...
31. In ipoteza in care decizia de concediere nu a fost comunicata salariatului, exceptia de tardivitate invocata de angajatorul parat trebuie respinsa. Nu are relevanta nici imprejurarea ca ulterior emiterii primei...
32. In ceea ce priveste termenul pentru contestarea masurilor unilaterale ale angajatorului, asa cum este si decizia din speta, de concediere a contestatorului in temeiul art. 65 C. muncii, urmeaza a...
33. Textul art. 268 alin. (1) lit. b) C. muncii, care consacra termenul de 30 de zile pentru contestarea deciziilor de sanctionare disciplinara, este un text special in raport cu dispozitiile...
34. Este tardivă contestarea deciziei de sancționare disciplinară după aproape un an de la data comunicării acesteia. Astfel, invocarea de către contestator a dispozițiilor art. 1249 alin. (1) C. civ., care...
35. Momentul de inceput al curgerii termenului de prescriptie de 3 ani pentru recuperarea pagubelor pricinuite de salariat este cel tarziu momentul la care angajatorul ar fi trebuit sa cunoasca paguba....
36. Nu a intervenit prescripţia dreptului material la acţiune având ca obiect repararea prejudiciului produs în patrimoniul societăţii ca urmare a anulării ca netimbrat a recursului declarat de aceasta, întrucât...
37. Întrucât contractul individual de muncă a încetat la data comunicării către salariat a deciziei de concediere, nu mai este posibilă invocarea de către angajator a nulităţii contractului de muncă...
38. Admite sesizarile conexe formulate de Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila, in dosarele nr. 4.024/118/2015, nr. 3.927/118/2015, nr. 2.060/118/2015 si nr. 3.799/118/2015 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si,...
39. Nu este prescrisă cererea reclamantei având ca obiect plata de către angajator a drepturilor salariale reţinute în baza unei dispoziţii de plată datând din 22 septembrie 1999, având în...
40. In ceea ce priveste cererile salariatilor avand ca obiect plata drepturilor salariale rezultand din contractele colective de munca, urmeaza a se aplica dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. c) C....
41. Prima de Paste, prima de Craciun, precum si premiul anual, stabilite prin contractul colectiv de munca, nu constituie drepturi salariale si, prin urmare, cererea pentru plata acestora, formulata de salariat,...
42. Dispozitiile art. 268 alin. (1) lit. e) C. muncii, care instituie termenul de prescriptie de 6 luni, sunt incidente in orice cazuri de neexecutare a clauzelor contractului colectiv de munca,...
43. Termenul pentru atacarea deciziei angajatorului de incetare a contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b) C. muncii, adica in baza acordului partilor, nu este termenul de 30...
44. Admite sesizarile formulate de Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila in dosarele nr. 13307/63/2014 si 10630/63/2014 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si stabileste ca:
In interpretarea si...
45. A se vedea art. 57 - Curtea Constitutionala, decizia nr. 378/2004, Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 936 din 13 octombrie 2004