Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 247. [definiţia legală a răspunderii disciplinare]
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
[ 103 adnotări ]
1. Organul competent din cadrul unitatii poate sa delege expres atributiile sale disciplinare catre un subordonat care poate sa aplice orice sanctiune disciplinara, inclusiv concedierea.
2. Ori de câte ori se pune problema incidenţei concurente a unor norme de drept comercial şi a unor norme de dreptul muncii, care se referă la forme de răspundere sau...
3. Răspunderea disciplinară are o natură contractuală, întemeindu-se pe existenţa unui contract individual de muncă. Tipul contractului de muncă nu conferă particularităţi răspunderii disciplinare.
4. Răspunderea disciplinară are o natură contractuală, întemeindu-se pe relaţia de muncă.
5. Răspunderea disciplinară este o răspundere contractuală.
6. Nu poate fi sancţionată disciplinar persoana căreia i-a încetat contractul individual de muncă.
7. Numai agentul de muncă temporară, nu şi utilizatorul, poate aplica salariatului temporar sancţiuni disciplinare, având în vedere că nu există raporturi contractuale decât între aceştia. Însă salariatul este ţinut...
8. Dată fiind inexistenţa unor relaţii contractuale între utilizator şi salariatul temporar, acesta din urmă nu răspunde disciplinar faţă de utilizator. În schimb, va răspunde disciplinar faţă de agentul de muncă...
9. Salariatul delegat care comite abateri disciplinare va răspunde disciplinar numai faţă de angajatorul care l-a delegat.
10. De regulă, aplicarea sancţiunilor disciplinare salariatului detaşat se va face de către angajatorul la care a fost detaşat, cu excepţia anumitor sancţiuni, care pot fi aplicate numai cu condiţia...
11. Pe durata detaşării angajatorul la care s-a efectuat detaşarea va putea aplica sancţiuni disciplinare salariatului numai cu acordul angajatorului care a dispus detaşarea, iar concedierea disciplinară va putea fi...
12. In caz de transfer al intreprinderii, dreptul de a aplica sanctiunea disciplinara pentru abaterea savarsita de salariat nu se transfera noului angajator. De asemenea, aplicarea sanctiunii disciplinare dispuse de angajatorul...
13. Caracterul intuitu personae al contractului individual de muncă imprimă un caracter strict personal răspunderii disciplinare. Prin urmare, în această materie nu putem vorbi despre răspundere pentru fapta altei persoane şi...
14. Răspunderea disciplinară este strict personală, ceea ce înseamnă că este inadmisibilă atât transmiterea ei către moştenitori, cât şi răspunderea pentru fapta altuia.
15. Răspunderea disciplinară are caracter intuitu personae, neputând fi transmisă către moştenitori.
16. Răspunderea disciplinară are caracter intuitu personae, la fel ca şi contractul individual de muncă, nefiind admisibilă răspunderea pentru fapta altuia.
17. Este admisibil cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme de răspundere juridică, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului non bis in idem. Astfel, dacă abaterea disciplinară a...
18. Este admisibil cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală, chiar după abrogarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/1970 a organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat,...
19. Angajatorul nu poate declansa procedura raspunderii disciplinare pana la momentul solutionarii definitive a actiunii penale, potrivit art. 10 si art. 11 C. pr. pen., in cazul in care a inteles...
20. Este admisibil cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală. Însă procedura disciplinară nu poate fi declanşată în cazul în care salariatului i se impută săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu...
21. Răspunderea disciplinară se poate cumula cu răspunderea contravenţională în cazul în care aceeaşi faptă constituie simultan abatere disciplinară şi contravenţie.
22. Răspunderea patrimonială subsidiară a salariatului, în ipoteza în care angajatorul este prejudiciat de un terţ cocontractant care nu şi-a executat obligaţiile faţă de angajator ori care nu şi-a respectat obligaţia...
23. Răspunderea disciplinară poate fi cumulată cu alte forme de răspundere. Astfel, dacă fapta care a adus atingere ordinii disciplinare a generat şi un prejudiciu în patrimoniul angajatorului, vom asista...
24. Este admisibil cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală în cazul în care abaterea disciplinară constituie în acelaşi timp şi infracţiune. Într-o astfel de situaţie se aplică principiul "penalul ţine...
25. Revocarea din functia de membru al consiliului de administratie a conducatorului societatii de investitii financiare si a directorului institutiei de credit (care au si calitatea de salariat pentru functiile respective,...
26. Răspunderea disciplinară poate fi cumulată cu alte forme de răspundere juridică: patrimonială, contravenţională, penală.
27. Spre deosebire de reglementarea anterioară, care permitea aplicarea anumitor sancţiuni disciplinare de către maiştri muncitori, şefi de compartimente, actualul cod al muncii conferă atribuţia aplicării sancţiunilor disciplinare numai angajatorului, în...
28. Aplicarea sancţiunii disciplinare se efectuează, de regulă, de către conducătorul angajatorului. Însă, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv sau regulamentul intern, este posibilă aplicarea unor sancţiuni uşoare şi de...
29. De regulă, sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică de organul unipersonal de conducere, cum ar fi administratorul unic. Dacă există mai mulţi administratori, competenţa în acest sens se...
30. Constituie elemente esenţiale ale răspunderii disciplinare: calitatea de salariat, existenţa faptei ilicite, vinovăţia, rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul dăunător.
31. Elementele constitutive ale răspunderii disciplinare sunt: obiectul, constând în relaţiile de muncă, latura obiectivă, constând într-o faptă ilicită comisivă ori omisivă, subiectul, adică salariatul, şi latura subiectivă, adică vinovăţia,...
32. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare sunt: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă.
33. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare sunt: obiectul, adică raporturile de muncă, ordinea şi disciplina la locul de muncă, latura obiectivă, adică fapta salariatului ce poate consta într-o acţiune sau...
34. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare sunt următoarele: obiectul abaterii, latura obiectivă, subiectul, latura subiectivă şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul dăunător. În obiectul abaterii sunt incluse...
35. Fapta ilicită poate fi comisivă, omisivă sau mixtă. Fapta este comisivă atunci când salariatul, printr-o acţiune, încalcă o obligaţie de a face; este omisivă atunci când salariatul nu îndeplineşte...
36. Fapta ilicită care constituie abaterea disciplinară, poate fi comisivă, încălcând o obligaţie de a nu face, sau omisivă, încălcând o obligaţie de a face.
37. Fapta ilicită, ca element esenţial al răspunderii disciplinare, poate fi săvârşită nu numai la locul de muncă şi înăuntrul programului de muncă, dar şi în afara acestora. Astfel, este...
38. Fapta reprezentând abatere disciplinară, aptă să atragă răspunderea disciplinară a salariatului, poate fi săvârşită atât în cadrul orelor de program, cât şi după terminarea programului, atât în unitate sau...
39. Încălcarea cu vinovăţie a regulilor privind protejarea sănătăţii şi securităţii în muncă atrage răspunderea disciplinară a salariatului indiferent dacă regulile încălcate sunt stipulate în contractul individual sau colectiv de muncă,...
40. Chiar daca dispozitiile art. 247 C. muncii nu fac referire la normele de comportament atunci cand definesc abaterea disciplinara, nimic nu se opune ca prin regulamentul intern sa se reglementeze...
41. Deşi Codul muncii nu face referire la normele de comportament, acestea trebuie respectate de salariat, sub sancţiunea răspunderii disciplinare. Obligaţia de a respecta normele de comportare se deduce, pe...
42. Atrage răspunderea disciplinară şi încălcarea normelor de comportare în colectiv.
43. Refuzul salariatului de a se prezenta la examenele medicale periodice la medicul de medicina muncii constituie abatere disciplinara. Desi nu avem o calificare expresa in acest sens, solutia rezulta din...
44. Constituie abatere disciplinară săvârşirea unui act discriminatoriu faţă de alt salariat.
45. Nu constituie abatere disciplinara refuzul salariatului de a recunoaste prejudiciul stabilit de angajator prin nota de constatare sau refuzul de a incheia un acord privind recuperarea pagubei, potrivit procedurii stabilite...
46. Poate fi sancţionat disciplinar, inclusiv prin desfacerea contractului de muncă, salariatul care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă neprivativă de libertate sau cu suspendarea executării pedepsei pentru o faptă...
47. În cazul în care salariatul cu funcţie de conducere transmite sindicatului informaţii pe care oricum angajatorul este obligat să le pună la dispoziţia sindicatului, nu se poate considera că salariatul...
48. Constituie abatere disciplinara incalcarea de catre salariat a obligatiei de neconcurenta pe parcursul derularii raporturilor juridice de munca, ca parte a obligatiei de fidelitate ce ii incumba.
49. Poate atrage răspunderea disciplinară a salariatului încălcarea clauzei de confidenţialitate inserate în cuprinsul contractului individual de muncă.
50. Potrivit jurisprudenţei franceze, nu este legală concedierea disciplinară a salariatului pentru motive care nu sunt legate de persoana sa. Astfel, un simplu risc de conflict de interese legat de prezenţa...
51. Jurisprudenţa franceză a decis că este legală concedierea pentru culpă gravă a salariatului, aflat în termenul de preaviz, care a criptat computerul de serviciu blocând accesul angajatoruilui la acesta, deşi...
52. Întrucât nu suntem în prezenţa calităţii de salariat, nu răspund disciplinar în temeiul dispoziţiilor Codului muncii persoanele care îşi desfăşoară munca în baza unui contract de antrepriză, a unui...
53. Având în vedere că elevii şi studenţii nu sunt părţi într-un raport juridic de muncă, ei nu vor răspunde disciplinar în condiţiile Codului muncii, ci în condiţiile normelor specifice...
54. Nu vor antrena răspunderea disciplinară în baza dispoziţiilor Codului muncii, faptele săvârşite de ucenici, elevi şi studenţii care fac practică, militari, cei de către cei condamnaţi cu executarea pedepsei...
55. Dacă un liber profesionist are în acelaşi timp şi calitatea de salariat, săvârşirea unei abateri disciplinare de la regulile profesiei liberale ar putea avea efecte şi în planul dreptului...
56. Vinovăţia, ca element constitutiv al abaterii disciplinare, poate îmbraca oricare din formele vinovăţiei cunoscute de dreptul penal, adică intenţia - directă sau indirectă - şi culpa - uşurinţa sau...
57. Întrucât abaterea disciplinară presupune vinovăţia salariatului, angajatorul trebuie să probeze că salariatul cunoştea regulile încălcate.
58. Răspunde disciplinar, precum şi material, şi, eventual, penal, persoana care cu rea-credinţă a determinat luarea măsurii ilegale a desfacerii contractului individual de muncă al altui salariat. Prin urmare, răspunderea...
59. Oricare din formele vinovăţiei cunoscute de dreptul penal, respectiv intenţia şi culpa, cu toate modalităţile acestora, sunt apte să fundamenteze răspunderea disciplinară, forma vinovăţiei constituind totodată un criteriu important...
60. Dacă sunt dovedite elementele abaterii disciplinare, se poate angaja răspunderea disciplinară, întrucât urmează a se prezuma rezultatul nociv în plan disciplinar, precum şi legătura de cauzalitate între abatere şi rezultatul...
61. În materie disciplinară, existenţa rezultatului dăunător şi a legăturii de cauzalitate între faptă şi acest rezultat, se prezumă. Întrucât prezumţia este relativă, rămâne salariatului sarcina de a proba contrariul.
62. Dacă se face dovada încălcării obligaţiilor de serviciu, precum şi a vinovăţiei, se naşte prezumţia existenţei rezultatului dăunător şi a legăturii de cauzalitate.
63. Reprezintă cauze de nerăspundere în materie disciplinară următoarele împrejurări: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau constrângerea morală, cazul fortuit, forţa majoră, eroarea de fapt, executarea ordinului de serviciu...
64. Cauzele de nerăspundere disciplinară, fiind aceleaşi cu cauzele de înlăturare a răspunderii penale, includ şi cazul fortuit. Însă, având în vedere că în dreptul penal forţa majoră nu reprezintă o...
65. Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară sunt în mare parte cele reglementate de dreptul penal, aplicându-se prin analogie şi în cazul răspunderii disciplinare, adică: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea...
66. Constituie cauze exoneratoare de răspundere: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau constrângerea morală, cazul fortuit, forţa majoră, eroarea de fapt, executarea ordinului de serviciu emis în mod...
67. În privinţa cauzelor de exonerare de răspundere disciplinară, se aplică prin analogie dispoziţiile din Codul penal referitoare la cauzele de exonerare de răspundere penală. Aşadar sunt cauze de nerăspundere:...
68. În privinţa cauzelor de exonerare de răspundere disciplinară urmează a se aplica prin analogie dispoziţiile Codului penal privitoare la cauzele exoneratoare de răspundere penală. Astfel, reprezintă cauze exoneratoare de...
69. Constituie cauze exoneratoare de răspundere disciplinară împrejurările care înlătură caracterul ilicit al faptei, adică: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală, cazul fortuit, eroarea de fapt.
70. Constituie cauze de înlăturare a răspunderii disciplinare: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică şi constrângerea morală, cazul fortuit, forţa majoră, eroarea de fapt şi executarea ordinului superiorului.
71. Nu constituie abatere disciplinară neexecutarea ordinului ilegal al angajatorului sau al celui care, deşi legal, apare în mod vădit ca fiind ilegal. Pe de altă parte, este aptă să atragă...
72. Nu pot avea efect exonerator de răspundere disciplinară rezervele de ordin moral ale salariatului în executarea ordinului de serviciu, decât în situaţia în care există o reglementare legală expresă în...
73. Intrucat, in virtutea art. 40 alin. (1) lit. c) C. muncii, angajatorul are dreptul de a da dispozitii obligatorii salariatului, sub rezerva legalitatii lor, rezulta ca salariatul are obligatia de...
74. Angajatorul poate revoca decizia de sancţionare disciplinară, dar numai înainte de a se pronunţa un organ de jurisdicţie a muncii.
75. Neavand natura juridica a unui act jurisdictional, decizia de sanctionare disciplinara poate fi revocata de angajator. Efectele deciziei de revocare se produc retroactiv, incepand cu data emiterii deciziei de sanctionare...
76. Angajatorul poate revoca decizia de sanctionare disciplinara, revocarea producand efecte de la data emiterii deciziei de sanctionare, nefiind admisibila fixarea unilaterala de catre angajator a unui termen suspensiv (a se...
77. Angajatorul care a emis o decizie de sanctionare disciplinara nu poate anula propria decizie, ci numai instanta de judecata investita cu analizarea legalitatii si temeiniciei deciziei de sanctionare disciplinara. Angajatorul...
78. Decizia de sanctionare disciplinara nu mai poate fi revocata dupa emiterea ei, intrucat a intrat in circuitul civil, dar instanta va retine recunoasterea gresitei sanctionari a contestatorului (a se vedea...
79. Nu este posibila revocarea de catre angajator a deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului, in ipoteza in care aceasta decizie este lovita de nulitate absoluta. Revocarea este admisibila numai in...
80. Având în vedere că decizia de sancţionare disciplinară a fost anulată de însăşi unitatea intimată printr-o decizie ulterioară, contestaţia a rămas fără obiect.
81. Salariatului i s-a reprosat faptul ca a trimis un e-mail de pe contul de e-mail apartinand unitatii catre contul de e-mail personal, in conditiile in care prin act aditional la...
82. Prima fapta retinuta in sarcina contestatorului prin decizia de concediere constituie abatere disciplinara si justifica sanctiunea concedierii disciplinare. Astfel, contestatorul a postat pe pagina sa de facebook un link catre...
83. Constituie abatere disciplinara, legal sanctionata cu desfacerea disciplinara a contractului de munca, absenta de la serviciu a salariatului dupa momentul reintegrarii in functie a acestuia, prin hotarare judecatoreasca. Astfel, desi...
84. Fapta reprosata contestatorului nu constituie abatere disciplinara, intrucat lipseste elementul vinovatiei. Astfel, contestatorul a fost concediat disciplinar pentru lipsa nemotivata de la serviciu, dupa ce anterior obtinuse o hotarare definitiva...
85. Fapta salariatului de a se prezenta la serviciu în stare de ebrietate reprezintă abatere disciplinară gravă, care justifică soluţia desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă. Apărarea constestatorului, în sensul...
86. Constituie abatere disciplinară refuzul salariatului de a semna fişa postului, însă gravitatea abaterii nu justifică măsura desfacerii disciplinare a contractului de muncă.
87. Nu constituie abatere disciplinara fapta contestatorului de a fi prezent la serviciu dupa terminarea orelor de program pentru a remedia defectiunile aparute la un pod rulant fara sa ii fi...
88. Nu se poate reţine caracterul ilicit al faptei imputate reclamantului contestator constând în sustragerea de material lemnos din patrimoniul angajatorului, având în vedere că, astfel cum au declarat martorii,...
89. Nu constituie abatere disciplinară, având în vedere că nu s-a încălcat nici o atribuţie de serviciu, fapta salariatului care, împreună cu un alt salariat, a exprimat la locul de...
90. Va răspunde disciplinar şeful de echipă care avea obligaţia de a supraveghea respectarea normelor la împachetarea materialelor şi la transportul lăzilor în condiţii de siguranţă, în cazul în care s-a...
91. Nu constituie sustragere de material de la locul de muncă şi prin urmare nu poate fi calificată ca abatere disciplinară fapta salariatei de a avea asupra ei, la ieşirea din...
92. Este legală decizia angajatorului de a desface disciplinar contractul de muncă al salariatului care a absentat nemotivat de la locul de muncă în ultimele două zile ale termenului de preaviz...
93. Nu constituie abatere disciplinară a directorului sucursalei fapta de a nu întocmi procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului director, având în vedere că între atribuţiile directorului de sucursală se numără organizarea şi...
94. Nu constituie abatere disciplinară, întrucât nu a produs nicio vătămare angajatorului, fapta directorului de sucursală de a reprezenta sucursala prin semnătură în perioada în care avea suspendat contractul individual de...
95. Constituie abatere disciplinară fapta salariatului de a absenta de la locul de muncă, în condiţiile în care nu angajatoarea, ci soţul acesteia i-a dat salariatei o hârtie la mână în...
96. Constituie abatere disciplinară, care justifică desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, fapta salariatului de a intra în bunkerul de gips de la moara de ciment, fără acordul şefului ierarhic,...
97. Faptele săvârşite de contestator constituie abateri disciplinare, iar decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă al acestuia este întemeiată. Astfel, declaraţiile de martori confirmă faptul că contestatorul –...
98. Constituie abatere disciplinară, justificând sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă, fapta contestatoarei de a omite întocmirea rapoartelor lunare de vizită pentru dosarele asistenţilor maternali, având în vedere că întocmirea...
99. Constituie abatere disciplinară fapta salariatului, şofer de ambulanţă, de a lăsa bolnavul în curtea spitalului, omiţând predarea acestuia cadrelor medicale, care ar fi trebuit să-i confirme prin fişa de solicitare...
100. În cazul în care, după pronunţarea deciziei de reintegrare a salariatului în funcţia deţinută anterior concedierii, angajatorul refuză primirea la serviciu a salariatului, nu se poate reţine culpa acestuia din...
101. Pentru angajarea raspunderii disciplinare este necesara dovada incalcarii atributiilor de serviciu si a vinovatiei salariatului, aceasta dovada generand prezumtia existentei rezultatului daunator si a legaturii cauzale.
102. Avand in vedere dispozitiile art. 278 C. muncii, urmeaza a se aplica si in privinta raspunderii disciplinare, dispozitiile art. 1352 C. civ., in sensul ca fapta tertului inlatura raspunderea chiar...
103. Avand in vedere dispozitiile 28 C. pr. pen., instanta de dreptul muncii este tinuta de hotararea instantei penale care l-a condamnat definitiv pe contestator pentru savarsirea infractiunilor care constituie in...