Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 76. [continutul deciziei de concediere]
Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.
[ 45 adnotări ]
1. RIL: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 8 din 8 decembrie 2014, a stabilit ca, "in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 78 C. muncii cu referire la...
2. RIL: Decizia de concediere a salariatului pentru motive care nu tin de persoana acestuia, adica decizia intemeiata pe dispozitiile art. 65 C. muncii, nu trebuie sa contina lista tuturor locurilor...
3. Desi nu se prevede expres, si decizia de concediere la care face referire art. 76 C. muncii trebuie sa imbrace forma scrisa ad validitatem. Aceasta concluzie rezulta pe de o...
4. Forma scrisă a deciziei de concediere este o condiţie de validitate a cărei nerespectare atrage nulitatea absolută.
5. Decizia de concediere, emisă ca urmare a unei concedieri colective, trebuie să conţină: motivele concedierii, durata preavizului, dispoziţiile legale care constituie temeiul concedierii, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate,...
6. Utilizand sintagma "motivele care determina concedierea", legiuitorul s-a referit, in art. 76 alin. (1) din Codul muncii, atat la motivele de fapt, cat si la motivele de drept. Aceasta asertiune...
7. Motivele care determina concedierea trebuie mentionate expres in cuprinsul deciziei de concediere, nefiind posibila completarea deciziei, sub acest aspect, cu acte exterioare cum ar fi: note, adrese, constatari etc. Desi...
8. Daca lipsa motivelor care determina concedierea se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere, in conformitate cu dispozitiile art. 62 alin. (3) C. muncii, lipsa celorlalte elemente prevazute la...
9. Este admisibilă, în sensul că nu atrage nulitatea deciziei de concediere, indicarea în cuprinsul acesteia a mai multor motive de concediere, printre care se află şi motivul determinant.
10. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere absenţa motivării în fapt din cuprinsul acesteia, dacă se poate dovedi că salariatul a luat efectiv cunoştinţă de faptele invocate în cuprinsul ei,...
11. Dacă existenţa mai multor temeiuri de fapt nu atrage nulitatea deciziei de concediere, în schimb, menţionarea în cuprinsul acesteia a mai multor temeiuri de drept este inadmisibilă.
12. Preavizul se acorda anterior emiterii deciziei de concediere. Prin urmare, intrucat acordarea preavizului nu poate avea semnificatia unei concedieri, rezulta ca este inadmisibila contestarea instiintarii de preaviz, fiind lipsita de...
13. Decizia de concediere care nu conţine durata termenului de preaviz este lovită de nulitate absolută, totală, expresă, judiciară şi de formă. În caz de anulare a deciziei de concediere...
14. Din coroborarea principiului bunei-credinţe, care stă la baza raporturilor de muncă, astfel cum dispune art. 8 alin. 1 din Codul muncii, cu principiul exercitării drepturilor numai potrivit cu scopul lor...
15. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa din cuprinsul acesteia a listei locurilor de munca disponibile in unitate. Avand in vedere ca sarcina probei in conflictele de munca incumba angajatorului,...
16. Lipsa indicării în cuprinsul deciziei de concediere a termenului şi a organului la care poate fi atacată nu atrage nulitatea acesteia, ci repunerea salariatului în termenul de atacare. Această...
17. Nu este obligatorie mentionarea in cuprinsul deciziei de concediere a termenului in care aceasta poate fi contestata in justitie. Lipsa acestei mentiuni nu atrage nulitatea deciziei de concediere insa poate...
18. Intrucat si decizia de concediere, emisa in baza art. 65 din Codul muncii, poate fi contestata la instanta judecatoreasca, aceasta trebuie sa contina precizarea termenului in care se poate face...
19. Motivul „hotararea societatii de reorganizare a activitatii ca urmare a rezultatelor economice slabe” nu satisface cerintele de motivare prevazute de art. 76 lit. a) C. muncii. Astfel, aceasta expresie este...
20. Nu indeplineste conditiile prevazute de art. 76 lit. a) C. muncii, decizia de concediere care nu contine motivele concedierii, ci face doar trimitere la alte documente: hotarare a consiliului de...
21. Desfiintarea locului de munca nu poate fi motivata prin desfiintarea departamentului din care facea parte contestatorul, pentru ca cele doua aspecte reprezinta una si aceeasi ipoteza, astfel incat nu se...
22. Decizia de concediere, chiar daca este emisa in cadrul procedurii concedierii colective, trebuie sa fie motivata in fapt; nu constituie o motivare suficienta precizarea ca desfiintarea postului contestatoarei este urmarea...
23. Simpla indicare, in cuprinsul deciziei de concediere, a reorganizarii, ca motiv de concediere, in temeiul art. 65 C. muncii, nu satisface cerinta de la art. 76 alin. (1) lit. a)...
24. Motivarea in fapt, la care se refera art. 76 lit. a) C. muncii, trebuie sa arate motivele cu caracter concret si specific, care au facut necesara luarea masurii concedierii. Asadar,...
25. Motivarea deciziei de concediere trebuie sa fie clara si precisa, pe de o parte, pentru ca salariatul sa poata afla motivele concedierii sale, iar pe de alta parte, pentru ca...
26. Nu constituie o motivare suficienta sub imperiul exigentelor impuse de art. 76 lit. a) C. muncii mentiunea ca locul de munca a fost desfiintat ca urmare a reducerii volumului de...
27. Cerinta motivarii, stabilita de art. 76 C. muncii, presupune expunerea explicita a motivelor concedierii, adica descrierea clara si completa a situatiei de fapt ce determina luarea deciziei. Faptul ca decizia...
28. Nu constituie o motivare conforma cu cerintele legale indicarea in cuprinsul deciziei de concediere doar a actelor normative in baza careia a fost emisa decizia, adica dispozitiile art. 65 C....
29. Nu constituie o motivare a deciziei de concediere simpla indicare, in cuprinsul acesteia, a dispozitiilor art. 65 C. muncii sau a motivului generic al reorganizarii. Pentru a fi satisfacute cerintele...
30. Indeplineste conditiile de forma cerute de lege privitoare la motivarea in fapt decizia de concediere care face trimitere la hotararea consiliului de administratie prin care s-a luat masura desfiintarii postului...
31. Nu satisface cerintele art. 76 alin. (1) lit. a) C. muncii indicarea in cuprinsul deciziei de concediere a dispozitiilor Codului muncii, a referatului unui salariat si a refuzului contestatorului de...
32. Inadvertentele decurgand din mentionarea in cuprinsul deciziei de concediere a mai multor date la care urma sa inceteze contractul individual de munca al salariatului concediat nu atrag nulitatea absoluta a...
33. Emiterea de catre angajator a unei noi decizii, la implinirea termenului de preaviz, nu atrage nulitatea concedierii; aceasta a doua decizie este inutila din punct de vedere juridic, dar eficienta...
34. Va opera nulitatea in cazul care angajatorul nu a acordat termenul de preaviz de 20 de zile, neconditionat de existenta unei vatamari. Cerinta vatamarii conditioneaza existenta nulitatii numai in cazul...
35. Intrucat, in conformitate cu dispozitiile art. 278 C. muncii, prevederile legislatiei civile se aplica in completarea dispozitiilor Codului muncii, urmeaza sa conchidem ca in privinta calculului termenului de preaviz urmeaza...
36. Decizia de concediere trebuie sa cuprinda data de inceput, precum si cea de sfarsit a termenului de preaviz. De asemenea, avand in vedere ca decizia de concediere produce efecte de...
37. Intrucat, in conformitate cu dispozitiile art. 77 C. muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii acesteia, rezulta ca este nelegala mentiunea din decizia de concediere care prevede...
38. Nu este lovita de nulitate decizia de concediere a contestatoarei, emisa in cadrul procedurii concedierii colective, pentru motivul nerespectarii de catre angajator a ordinii de prioritate stabilite prin contractul colectiv...
39. Este lovita de nulitate absoluta decizia de concediere care nu contine mentiunile prevazute de art. 76 alin. (1) lit. c) si d) C. muncii, chiar daca nu exista nici un...
40. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa menţionării în cuprinsul acesteia a criteriilor avute în vedere la concediere, în condiţiile în care aceste criterii fuseseră anterior comunicate sindicatului, fiind...
41. Lipsa menţionării în cuprinsul deciziei de concediere a termenului în care şi a organului la care poate fi contestată decizia nu justifică depăşirea de către contestator a termenului de...
42. Decizia de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 C. muncii nu trebuie sa cuprinda termenul legal de contestare si instanta competenta, intrucat aceste mentiuni nu sunt cerute de dispozitiile art....
43. Este nula decizia de concediere care nu cuprinde motivele care au determinat concedierea, criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul...
44. Adresa prin care angajatorul comunica salariatului termenul de preaviz, anterior emiterii deciziei de concediere, nu poate fi calificata drept decizie de concediere si, corespunzator, nu poate avea regimul juridic al...
45. Denumirea gresita a deciziei de concediere nu atrage nulitatea concedierii. Astfel, chiar daca inscrisul comunicat salariatului a fost denumit ”preaviz”, concedierea nu este nula, atata vreme cat inscrisul mentionat indeplineste...