Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 56. [cazurile incetarii de drept a contractului individual de munca]
(1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
b) la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II; [a se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. 759/2017]
d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.
(3) Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai.
(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.
[ 34 adnotări ]
1. CC: Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteza, din Codul muncii, respectiv a dispozitiilor care consacra incetarea de drept a contractului...
2. HP: Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin dec. nr. 15 din 6 martie 2017, a stabilit ca "dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 -...
3. Fiind un contract încheiat intuitu personae, contractul individual de muncă încetează la moartea salariatului, obligaţiile generate de acesta netransmiţându-se către moştenitori. Aceasta nu-i împiedică însă pe moştenitorii salariatului să...
4. În cazul decesului salariatului, contractul de muncă nu se poate transmite către moştenitori. Însă, moştenitorii sunt beneficiari şi corespunzător ţinuţi de drepturile, respectiv obligaţiile băneşti generate de contractul de...
5. In conformitate cu Hotararea din 3 martie 2011 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza Claes (cauzele conexate David Claes - C-235/10, Sophie Jeanjean - C-236/10, Miguel Remy...
6. Justificarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a punerii sub interdictie a salariatului rezida in faptul ca natura de contract cu executare succesiva a...
7. In acord cu jurisprudenta constanta a CJUE, incetarea de drept a contractului individual de munca, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, nu constituie o cauza de...
8. Prima teza a art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii – incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a...
9. Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 56 lit. c) teza I C. muncii are loc la data indeplinirii cumulative a celor doua conditii mentionate de text – implinirea...
10. Faptul ca instanta dispune reintegrarea salariatului concediat dupa data indeplinirii de catre acesta a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare nu impiedica incetarea de...
11. Incetarea de drept a contractului individual de munca in temeiul art. 56 lit. c) C. muncii nu inlatura posibilitatea incheierii unui nou contract individual de munca intre angajator si salariatul...
12. In conformitate cu dispozitiile art. 69 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensionarea de invaliditate de gradul III intervine in ipoteza in care persoana si-a pierdut...
13. Continuarea raportului juridic de munca cu salariatul care indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare, fara incheierea unui nou contract individual de munca in forma scrisa, intruneste...
14. Intrucat, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii conditiilor mentionate in textul respectiv, rezulta ca, dupa acest...
15. Referindu-se doar la nulitatea absoluta, iar nu si la nulitatea relativa, art. 56 lit. d) C. muncii este lacunar. Prin urmare, urmeaza a se aprecia ca textul mentionat este aplicabil...
16. Desi art. 56 lit. d) C. muncii se refera doar la constatarea nulitatii (absolute), totusi, avand in vedere ca executarea unui contract nul ar fi contrara principiilor generale de drept,...
17. Intrucat nu exista diferente de regim juridic intre efectele nulitatii absolute si efectele nulitatii relative, rezulta ca va fi incident cazul de incetare de drept a contractului individual de munca,...
18. Cazul de incetare a contractului individual de munca, prevazut de art. 56 lit. d) C. muncii, va fi incident numai in caz de nulitate totala, cum ar fi: situatia unui...
19. Regimul juridic al nulităţii în dreptul muncii se circumscrie regimului juridic de drept comun al nulităţii actelor juridice civile. Prin urmare vor fi incidente atât principiile efectelor nulităţii cât şi...
20. Nu va opera cazul de incetare de drept a contractului individual de munca, stipulat de art. 56 lit. f) C. muncii, in ipoteza condamnarii salariatului la pedeapsa inchisorii cu suspendarea...
21. In virtutea art. 1254 alin. (2) coroborat cu art. 1325 C. civ., anularea masurii de retragere a atestatului de paznic lipseste de efecte incetarea de drept a contractului de munca,...
22. Avand in vedere ca membrii directoratului institutiei de credit pot fi concomitent salariati ai acesteia, in calitatea respectiva, revocarea mandatului de membru al directoratului atrage dupa sine si incetarea contractului...
23. Nu exista o neconcordanta reala intre dispozitiile art. 56 lit. h) C. muncii si dispozitiile art. 66 C. pen (textul corespondent din noul Cod penal, intrat in vigoare la data...
24. Cazul de incetare a contractului individual de munca stipulat de art. 56 lit. i) are in vedere orice contract de munca afectat de un termen extinctiv cert, cum ar fi:...
25. Contractul de muncă pe durată determinată poate înceta şi înainte de termen, în cazul intervenirii altor cauze legale de încetare.
26. Cazul de incetare de drept a contractului individual de munca, prevazut de art. 56 lit. j) C. muncii, are ca justificare ideea ca acordul parintilor sau al reprezentantilor legali nu...
27. Daca retragerea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei atrag incetarea contractului de munca, in temeiul art. 56 lit. g) C. muncii, inexistenta acestora la momentul incheierii contractului sau...
28. Avand in vedere ca nu sunt imputabile salariatului motivele de incetare a contractului individual de munca prevazute la art. 56 lit. e) si i), persoanele carora le-a incetat contractul de...
29. In plus fata de cazurile de incetare de drept a contractului individual de munca stipulate de art. 56 din Codul muncii, poate fi mentionata si imposibilitatea fortuita de executare, adica...
30. Desi termenul de 5 zile, stabilit de art. 56 alin. (2) C. muncii, este un termen de recomandare, angajatorul nu este indreptatit sa emita decizia de constatare a intervenirii incetarii...
31. Decizia angajatorului, in temeiul art. 56 alin. (2) C. muncii, prin care constata incetarea de drept a contractului individual de munca ca urmare a indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta...
32. Daca angajatorul nu mai este de acord cu continuarea raporturilor de munca, el are posibilitatea sa emita decizia de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca, in...
33. Este valabila decizia angajatorului de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii, ca urmare a indeplinirii cumulative...
34. Dispozitiile art. 56 lit. g) C. muncii nu incalca prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie referitoare la libera alegere a profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a...